Revisjons-bedrift frykter ikke robotene

– Digitaliseringen snur opp ned på regnskaps- og revisjonsbransjen. Den som ikke henger med, kan bli hektet av.

Tekst og foto: Eirik Vigsnes, Mediepartner

Det sier Marcel Miltenburg, statsautorisert revisor og partner i KPMG i Kristiansand. Han tror omstillingen vil stille nye krav til regnskaps- og revisjonsmedarbeidere. Det blir færre rutinejobber, og mer rådgivning hvor spisskompetanse blir viktig. Miltenburg står sammen med office manager Lis Barbro Nyland og skatteadvokat Harry Tunheim i revisjonsfirmaets lokaler midt i Kristiansand. Her jobber det normalt et 20-talls medarbeidere, men da vi kom på besøk var lokalene dominert av tomme stoler.

Det betyr ikke at KPMG er hektet av, snarere tvert imot. Det er årsoppgjør og alle medarbeiderne var på kundebesøk.

– Vi har høy aktivitet. Som et av verdens største revisjonsfirmaer har vi kommet langt i den teknologiske utviklingen. Vi jobber med robotisering av revisjonshandlinger og med systemer og verktøy som forenkler og effektiviserer revisjonsarbeidet fra a til å. Det krever store ressurser å henge med i kappløpet. KPMG har inngått allianser med Microsoft og IBM og har mange medarbeidere som jobber med bruk av dataanalyseverktøy og utvikling av nye digitaliserte revisjonsløsninger, sier Miltenburg.

Det er lenge siden digitaliseringen revolusjonerte bankene, med nettbanker som gjorde medarbeidere overflødige og førte til nedleggelser av bankfilialer. Nå står regnskaps- og revisjonsbransjen for tur. Myndighetene jobber med å innføre en felles teknologisk plattform for føring og rapportering av regnskap (SAF-T). Det betyr blant annet at skattemyndigheter snart kan gå inn i hvilket som helst bedriftsregnskap og utføre kontroller i sanntid.

Tilgangen på dataopplysninger online er blitt nærmest ubegrenset og maskinene har datakraft til å behandle dem. Miltenburg er ikke i tvil om at datamaskiner med kunstig intelligens og avanserte algoritmer vil ta over mye av det arbeidet regnskapsbransjen og revisjonsbyråene driver i dag. Det er godt nytt for store og små bedrifter. Effektivisering og automatisering vil nemlig gi bedre og rimeligere tjenester.

– Vi blir utfordret av maskinene. Tiden er i ferd med å løpe fra den tradisjonelle regnskaps- og revisjonsmedarbeideren som satt med nesa i tykke bokføringspermer. Bransjen må omstille seg og tilby nye tjenester. I stedet for bare å være kontrollører må vi ta større ansvar som rådgivere for bedriftene, sier Miltenburg.

Han tror at regnskapsbedriftene får de største utfordringene med å holde på arbeidsplassene. I revisjonsbransjen kan effektive datamaskiner paradoksalt nok føre til merarbeid. At maskiner gjør deler av revisjonshandlingene oppfattes som positivt. Revisor slipper i større grad å gjøre rutinepregede oppgaver og kan i stedet konsentrere seg om å gjøre vurderinger.

– Tradisjonelt har revisorene bladd seg gjennom regnskaper og foretatt stikkprøver for å avdekke mulige avvik i forhold til lover og regler. Det har ikke vært mulig å undersøke alle posteringer i regnskapet, slik dagens datamaskiner klarer. Med 100 prosent kontroll avdekker maskinene langt flere avvik, og da må vi som revisorer jobbe mer med kunden for å analysere avvik og rette disse opp, sier Miltenburg. Vi mener at dette øker verdien av revisjonsproduktet ved at revisor får mer innsikt og kan gi bedre tilbakemeldinger.

Office manager Lis Barbro Nyland tror at den teknologiske revolusjonen vil stille nye krav til morgendagens revisorer.

– Bransjen vil trenge færre generalister og flere spesialister. Maskinene overtar kjedelige rutineoppgaver og menneskene må brukes der de er best; på kundekontakt og rådgivning, ikke minst når det gjelder omdømme, integritet og etisk bedriftsledelse. Vi må også bevege oss mer inn på andre områder som for eksempel datasikkerhet og IT-rutiner, sier Nyland.


– Vi er godt skodd for digitaliseringen, sier disse tre medarbeiderne
i revisjonsbyrået KPMG i Kristiansand. KPMG er et av Sørlandets største revisjons- og rådgivningsselskap, med rundt 800 klienter i Agderfylkene. 

F.v. statsautorisert revisor Marcel Miltenburg, office manager Lis Barbro Nyland og skatteadvokat Harry Tunheim.